50. Bomenkap. Drentse zandbossen bedreigd door Bossenstrategie, een beleidsnota van het ministerie van LNV.

Eef Arnolds, medeoprichter van de WFD, maakt zich grote zorgen over de toekomst van vooral de bossen op de zandgronden door de plannen van het Ministerie van LNV, beschreven in de nota Bos voor de toekomst. Deze nota staat op de agenda van de Tweede kamer medio januari.
In dat bericht, in eerste instantie gericht aan de medewerkers van de Paddenstoelenwerkgroep Drenthe (PWD) legt hij uit waarom hij zich zorgen maakt en doet hij de oproep de petitie tegen deze nota en het voorgenomen beleid te tekenen.
Het bestuur heeft gemeend dat het ook voor ons als ‘plantenmensen’ belangrijk is hiervan kennis te nemen en jullie op het bestaan van de petitie te wijzen.

Paddenstoelenvrienden zijn gewoonlijk ook vrienden van bossen en bomen. Vandaar dat ik me tot jullie richt met een ongebruikelijk verzoek, namelijk om in actie te komen voor het behoud van de Nederlandse bossen. Dat klinkt vreemd, maar de toekomst van met name oudere bossen op zandgrond staat op het spel. Hieronder een korte toelichting.

Door ‘toeval’ ben ik als bosecoloog betrokken geraakt bij de voorbereiding van de Bossenstrategie, een beleidsnota van het ministerie van LNV. De nota is onlangs gepresenteerd onder de titel: Bos van de toekomst. Deze nota wordt medio januari in het parlement behandeld.
Ik ben erg ongerust over de technocratische benadering van bosbeheer in deze nota, zonder enig respect voor het bestaande bos. Zelfs natuurbossen zijn niet meer veilig voor kaalkap! De nota is wetenschappelijk slecht onderbouwd en staat vol tegenstrijdigheden en onjuistheden. ‘Bos van de toekomst’ blijkt te zijn vervaardigd door leden van de bosbouwlobby (houtboeren) zonder inspraak van onafhankelijke deskundigen en natuurliefhebbers. Voor de uitvoering van de voorgestelde maatregelen is 1,5 miljard euro uitgetrokken. Een vrijbrief voor de vernietiging van bestaand bos op kosten van de belastingbetaler. Het valt me op dat in de media nog nauwelijks aandacht is besteed aan dit controversiële onderwerp.

Voor belangstellenden heb ik als bijlage twee stukken met achtergrondinformatie toegevoegd. Het eerste stuk bevat wat feiten over het Nederlandse bosbeheer die ik heb opgezocht. Het tweede stuk is een commentaar op de tekst over natuurbossen in ‘Bos voor de toekomst’ uit mijn blog over bossen. Op die website is uitvoeriger informatie te vinden, ook achtergrondartikelen.

Inmiddels hebben bosliefhebbers uit heel Nederland hun krachten gebundeld in de Stichting Bos- en bomenbescherming. Ook zij pleiten voor intrekking van deze rampzalige nota. De stichting heeft een petitie opgesteld die ik van harte voor ondertekening aanbeveel.

Als je achter deze boodschap staat, dit bericht graag verder verspreiden!

Met paddenstoelvriendelijke groeten,

Eef Arnolds


Publicaties over bossen

Publicaties worden hier vermeld in chronologische volgorde van oud naar nieuw, soms met een korte toelichting of verwijzing naar elkaar als ze met elkaar in verband staan.

2010. Chrispijn, R., E. Arnolds & P.J. Keizer. Naaldbossen in Nederland, bedreigde levensgemeenschappen. Nederlandse Mycologische Vereniging. 20 pp.
Brochure over het belang van naaldbossen voor paddenstoelen en over de bedreigingen van naaldbossen.

2020-06-09. Thomassen et al. 2020. Revitalisering Nederlandse Bossen, concept voor werkbijeenkomsten. Uitgave Bosgroepen i.s.m. Staatsbosbeheer en Stichting Probos in opdracht van het ministerie van LNV. 110 pp.
Zie ook volgende publicatie.

2020-07-16. Arnolds, E. 2020. Kanttekeningen bij het rapport Revitalisering Nederlandse bossen. 12 pp.
Ongepubliceerde reactie op de nota van Thomassen et al., verstuurd aan alle deelnemers van de video-meeting over deze nota.

2020-11-14. Desie, E. et al. 2020. Rijkstrooisel: kansen voor herstel van de nutriëntenkringloop in bossen. De Levende Natuur 121: 134-139.
Zie ook volgende publicatie.

2020-11-15. Arnolds, E. 2020. Zien we door de bomen het bos nog wel? De Levende Natuur 121: 224-227.
Reactie op de vorige publicatie, inclusief een weerwoord van de auteurs daarvan.

2020-11-18. Ministerie van LNV. Nota Bos voor de toekomst. 60 pp.
Zie ook de volgende titel.

2020-11-18. Kamerbrief bij de nota Bos voor de toekomst. 2 pp.
Aanbiedingsbrief van de minister van LNV bij de nota ‘Bos voor de toekomst’.

2020-12-03. Arnolds, E. Red het Nederlandse bos.1p.
Beknopte informatie over het Nederlandse bos en bosbeheer.

2020-12-08. Arnolds, E. Brief aan Kamercommissie LNV over de nota Bos voor de toekomst. 2 pp.
Kritische brief over de procedure bij de opdracht voor ‘Bos voor de toekomst’ met verzoek om intrekking van de nota.

2020-12-08. Arnolds, E. Natuurbos in staat van verwarring. Blog notitie, 2pp.
Kritische reactie op de visie op natuurbos in de nota Bos voor de toekomst.

2020-12-18. Stichting NatuurAlert. Ecologische effesten van vlaktekap op de kwaliteit van bosecosystemen. 60 pp.
Onderzoek in opdracht van Stichting NatuurAlert Nederland naar aanleiding van de Bossenstrategie van het ministerie van LNV (nota Bos voor de toekomst).

Posted on 06 January, 2021 16:54 by optilete optilete

Comments

We krijgen al jaren veel tips van mensen die zich zorgen maken over bomenkap. Ze zien met lede ogen aan hoe natuurbeheerders als Staatsbosbeheer op grote schaal bos verwijderen in natuurgebieden. Inmiddels heeft ook Frits van Beusekom, een oud-directeur natuurbehoud van Staatsbosbeheer, zich in de discussie gemengd. Volgens hem wordt er op een onverantwoordelijke manier gekapt en is dit vooral financieel gedreven.


https://demonitor.kro-ncrv.nl/artikelen/volgens-deze-oud-directeur-van-staatsbosbeheer-is-bomenkap-teveel-financieel-gedreven

Posted by optilete over 3 years ago

Add a Comment

Sign In or Sign Up to add comments